PRIVACYBELEID EN BEHANDELING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999, van 13 december, bescherming van persoonsgegevens, Área Oftalmológica Avanzada informeert zijn klanten dat hoeveel persoonlijke gegevens zij verstrekken, zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens, gemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van OFTALMOLOGICA, S.L. die naar behoren zijn geregulariseerd en geregistreerd in het register van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, om het leggen van contact, het onderhouden en beheren van de mogelijke contractuele relatie met zijn klanten mogelijk te maken of, waar van toepassing, het beheer van uw verzoek om informatie of suggesties over onze activiteiten, verzonden via de formulieren die voor dit doel op de website zijn geplaatst of via de mededelingen gericht aan het bedrijf door de bovengenoemde Gebruikers per e-mail of per post. Evenals het verzenden van een informatieve nieuwsbrief van het nieuws en de artikelen die door Oftalmológica zijn gepubliceerd, die naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres zal worden verzonden.

Zolang de Gebruiker niet anders communiceert met Área Oftalmológica Avanzada, het zal duidelijk zijn dat uw gegevens niet zijn gewijzigd. De gebruiker stemt ermee in om elke variatie in zijn persoonlijke gegevens aan te melden Área Oftalmológica Avanzada.

OFTALMOLOGICA, S.L. garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens. Op deze manier verbindt het zich ertoe om zijn verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens en zijn plicht om ze te bewaren na te leven en alle nodige maatregelen te nemen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofd gebruik ervan te voorkomen. Daarom wordt alle informatie over onze klanten niet overgedragen aan derden, behalve in de gevallen van artikel 11 opgenomen in organieke wet 15/1999. De gegevens die via de website aan het bedrijf worden verstrekt, worden door het bedrijf gedurende een jaar bewaard.

Ongeacht wat is vastgesteld in de vorige paragraaf en in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en haar toepassingsverordening (RD 1720/2007, van 21 december) de gebruikers van OFTALMOLOGICA, S.L. kan op elk moment de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid uitoefenen. Dergelijke rechten kunnen worden uitgeoefend door de gebruiker of, in voorkomend geval, door zijn wettelijke vertegenwoordiger via een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan Área Oftalmológica Avanzada, met maatschappelijke zetel in Calle Dalmases nº42 in Barcelona (08017) of door dit schriftelijk mee te delen aan ons e-mailadres: [e-mail beveiligd].

Área Oftalmológica Avanzada behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid te wijzigen volgens zijn eigen criteria of ingegeven door een wetgevende, jurisprudentiële of leerstellige wijziging van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. De daaropvolgende toegang tot, navigatie en gebruik van de website impliceert aanvaarding van de juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker.

Stutten